background
image1 image2 image3

ETUSIVU

K&C:n SÄÄNNÖT

K&C ry:n voimassa olevat säännöt 15.12.2017

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on K&C ry ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Oulu ja Oulun lähikunnat. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melontaharrastusta erityisesti yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi melonnan eri muotoja edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

1. tarjoamalla 
a. kilpailu- ja valmennustoimintaa, 
b. koulutus- ja kurssitoimintaa, 
c. nuorisotoimintaa, 
d. tiedotus- ja suhdetoimintaa, 
e. kokouksia, tapahtumia, illanviettoja ja opintomatkoja, 
f. keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia, 
g. kuntoliikuntaa ja melontaretkeilyä, 
h. valistus- ja kasvatustoimintaa, sekä 
i. muuta samantapaista toimintaa melontaharrastuksen ja jäsentensä hyvinvoinnin tueksi. 


2. tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja muille yhteisöille. 
3. kehittämällä melontaa ja melonnalle tarpeellisia harjoituspaikkoja. 
4. antamalla asiantuntija-apua laatien jokireittiselostuksia ja melontarataselvityksiä. 
5. tarjoamalla jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä vuokraamalla melontavälineitä jäsenilleen sekä ulkopuolisille 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentattuja varoja, sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia, ohjattuja melonta- ja koskenlaskuretkiä ja muita vastaavia harrastustapahtumia hankittuaan asianmukaiset luvat. 

Yhdistys voi kokouksiensa päätöksellä liittyä sellaisten valtakunnallisten järjestöjen jäseniksi, joiden säännöt ja toimintatavoitteet se hyväksyy. Yhdistyksen edustajat edellä mainittuihin järjestöjen kokouksiin valitsee yhdistyksen tai hallituksen kokous. 
2. jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
3. jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vuoden loppuun (31.12.) mennessä. 
4. jäsen esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suoritettuja maksuja. 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi päättää alennetun jäsenmaksun perimisestä sairauden, työttömyyden tai maksukyvyn olennaisen heikkenemisen vuoksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen nimeämillä ulkopuolisilla toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimihenkilöt ja toimielimet saavat tehtävänsä hallitukselta ja vastaavat sille tekemisistään. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


7§ Toiminnanjohtaja ja työntekijät 
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, joka vastaa hallituksen kanssa tarkemmin sovittavin tavoin yhdistyksen asioiden hoitamisesta ja toiminnasta. Yhdistyksellä voi olla myös muita palkattuja työntekijöitä. Hallitus määrää toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden työsuhteiden ehdot. 

8§ Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on 
1. toimia yhdistyksen edustajana 
2. valvoa ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten ja sääntöjen pohjalta, 
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät sekä päättää näiden tehtävistä, palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista, 
4. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty, 
5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa, 
6. päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella niihin esityslistat, 
7. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten ja myös muuten valmistella yhdistyksen kokouksia, 
8. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, 
9. laatia itselleen työjärjestys, 
10. nimetä yhdistyksen edustajat luottamustoimiin. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja tai muut hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

10§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

11§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle edellämainitulla tavalla. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä muistiota. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat ja jaostojen sekä valiokuntien muistiot tarkistetaan heti tai kyseisen toimielimen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. 

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

Valtakirjalla ei saa äänestää. 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

13§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. päätetään yhdistyksen urheilumuodot ja jaostot tulevalle toimikaudelle 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
8. valitaan jaoston puheenjohtaja kutakin yhdistyksen ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 20 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Yhdistyksen kokous voi valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan jaostojen puheenjohtajat sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

15§ Ohjesäännöt 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. 

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

K&C:n pikkujoulut 21.12.2017 Myllyojan asukastuvalla

Seuran pikkujoulut pidetään torstaina 21.12.2017 Myllyojan asukastuvalla (Jokivarrenpolku 5, 90650 Oulu) klo 18:00 alkaen. Tervetuloa nauttimaan rennosta meiningistä ja mukavasta yhdessä olosta!

 

Seura tarjoaa pientä purtavaa (pipareita, suklaata ja karkkia) ja juotavaa (glögiä ja virvokkeita). Osallistujat voivat tuoda jotain nyyttäriperiaatteella, mikäli tekee mieli. Pikkujouluihin ei tarvitse ilmoittautua.

Sauna on lämmin koko illan, joten omat pyyhkeet mukaan, mikäli haluatte saunoa.

Pikkujoulut on tuttuun tapaan mukava tilaisuus katsoa yhdessä kuvia ja videoita kuluneesta melontavuodesta. Jokainen voi tuoda omia valokuvia ja videoita vuoden retkistä tai reissuista kaikkien ihmeteltäväksi. Paikalla on iso näyttö ja tietokone.

Illan aikana jaetaan myös perinteiset vuoden palkinnot.

Pikkujoulut on myös mainio tapa tutustua muihin melojiin ja melonnan lajeihin. Aika harvoin voi samassa paikassa olla koski-, kilpa-, retkimelojia, uusia tai vanhempia jäseniä, nuoria, satunnaisia tai ahkeria melojia. Illan aikana on myös hyvä tapa tutustua seuran hallitukseen ja aktiiveihin ja esittää toiveita ja palautetta. 

Lämpimästi tervetuloa!

K&C:n kevät- ja syyskokous 2016 - 5.12.2016 Raatissa

K&C:n sääntömääräiset kevät- ja syyskokous 2016 pidetään yhdistettynä kokouksena maanantaina 5.12.2016 Raatin uimahallin kokoustilassa (1. krs). klo 18-20. Asialista on luettavissa alla. Muun muassa kokouksessa valitaan ensi vuodelle uusi hallitus. Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti seuran toimintaan. Hallituksen kokouksia pidetään 3-4 vuodessa ja asioista keskustellaan myös kokousten ulkopuolella internetin välityksellä, esimerkiksi s-postilla tai facebookissa. Hallituksen jäsenten kesken valitaan mös seuran jaostojen vetäjät. Toki jaoston vetäjät ja muut toimihenkilöt kuten esimerkiksi vajamestarit voivat olla myös hallituksen ulkopuolella.

Tärkeä asia mitä tullaan käsittelemään kokouksessa on myös Suomen melonta- ja soutuliiton jäsenyys. Liiton jäsenmaksu on nostettu sen verran korkealle, että on tullut esiin kysymys, kannattaako meidän jatkaa melonta- ja soutuliiton jäsenenä.

 

Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan seuran tulevaisuuteen!

 


 

KUTSU

 

Päivämäärä: 5.12.2016
Klo: 18 alkaen
Paikka: Raatin uimahallin kokoustila, Raatintie 2, 90100 Oulu

 

Asialista:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien /
tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään yhdistyksen urheilumuodot ja jaostot tulevalle toimikaudelle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet tulevalle kaudelle
10. Valitaan jaoston puheenjohtaja kutakin yhdistyksen ohjelmassa olevaa
urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
12. Päätetään jatketaanko Suomen melonta- ja soutuliiton jäsenseurana.
13. Päätetään kokous

Jäsenedut

K&C:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus käyttää sueraavia etuja:

- Ilmaiset uimahallivuorot. Uimahallivuorot kestävät 1,5t ja ne pidetään lokakuusta huhtikuuhun joka lauantai. Lue lisää...

- Edulliset kiipeilyvuorot Oulun kiipeilykeskuksessa joka tiistai. Lue lisää...

- Seuran kaluston lyhytaikainen käyttö on jäsenille ilmainen. Seuran monipuoliseen kalustoon kuuluu lukuisia jokiretkikajakkeja (15 kpl Nokkalassa), merikajakkeja (14 kpl Tukkisaaressa), 12 freestyle- ja koskikajakkeja (joista 4 ovat puhtaasti lasten kajakkeja), poolo- ja slalomkajakkeja sekä 2 SUP-lautaa (Tukkisaaressa). Seura omistaa myös 3 avokanoottia sekä 2 kaksikkokajakkia.  Lue lisää...

- Jäsenalennukset kursseille. K&C järjestää runsaasti ja monipuolisesti melontakursseja ympäri vuoden ja jäsenille on alennuksia osallistumismaksuihin (noin 50% kurssista riippuen). Kajakkimelonnan tai avokanoottimelonnan alkeiskursseista merimelonnan ja koskimelonnan jatkokursseihin löydät varmasti itsellesi sopivan koulutuksen. Myös SUP-melonnan kursseja järjestetään. Uimahallikaudella järjestetään myös tekniikkakursseja (mm. eskimokäännöskursseja,  4-5 kurssi/talvi) sekä ilmaisia harjoituksia (pelastautumisia). Lue lisää...

- Jäsenalennukset kaluston vuokraukseen. Lue lisää...

Seuratoiminta. Jäsenenä pääset luonnollisesti osallistumaan monipuoliseen seuratoimintaan. 

Retkimelonta : Jäsenistölle järjestetään vaihtelevia ja lukuisia melontaretkiä. Suositut retkikohteemme ovat Sanginjoki, Kutujoki ja Kiiminkijoki, Oulujärvi , Hossa, Inarijärvi ja Perämeri. Seuran järjestämillä retkillä kaluston käyttö on jäsenille edullinen (5€/kajakki/päivä). Lue lisää...

Yhteiset melontaillat. Jäsenille järjestetään kesällä ilmaisia kuntomelontoja tiistaisin ja rentomelontoja torstaisin. Lue lisää...

Koskimelonta: koskessa puljaaminen, jolloin hauskanpito on pääasia!  Lue lisää...

Kilpamelonta: Toiminta keskittyy erityisesti kanoottipujotteluun. Lue lisää kanoottipujottelusta... Lue lisää kanoottipoolosta...

Nuorisomelonta: Nuorille järjestämme säännöllistä toimintaa (melontakouluja, melontaleiri ym melontoja). Lue lisää...

Perhemelontakerho. kesällä 2017 perustettiin perhemelontakerho, jonka tavoite on auttaa perheitä harrastamaan melontaa lasten kanssa. Lue lisää...

- Jäsenalennukset. K&C:n jäsenet saavat alennuksia Welhonpesältä (kanoottien myynti ja vuokraus, melontavälineitä):

  

 WELHONPESÄ: Kanoottien myynti ja vuokraus, melontavälineitä 

K&C:n jäsenille 10% alennus ja enemmän (jopa 20%) jos tilaus on kytketty seuran tilaukseen.

K&C:n vuosikokous 16.12.2015 - kutsu

Kokouskutsu

Päivämäärä: 16.12.2014
Klo: 16:45
Paikka: Myllyojan asukastupa, Jokivarrenpolku 5, 90650 oulu

Asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien /
tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään yhdistyksen urheilumuodot ja jaostot tulevalle toimikaudelle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
ja jäsenmaksujen suuruudet
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
10. Valitaan jaoston puheenjohtaja kutakin yhdistyksen ohjelmassa olevaa
urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
12. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen pidetään seuran pikkujoulut samassa paikassa. Lisää infoa pian!

2018  Melontaseura K&C ry   globbers joomla templates