K&C ry:n voimassa olevat säännöt 15.12.2017

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on K&C ry ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Oulu ja Oulun lähikunnat. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melontaharrastusta erityisesti yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi melonnan eri muotoja edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

1. tarjoamalla 
a. kilpailu- ja valmennustoimintaa, 
b. koulutus- ja kurssitoimintaa, 
c. nuorisotoimintaa, 
d. tiedotus- ja suhdetoimintaa, 
e. kokouksia, tapahtumia, illanviettoja ja opintomatkoja, 
f. keskustelu-, tiedotus- ja seminaaritilaisuuksia, 
g. kuntoliikuntaa ja melontaretkeilyä, 
h. valistus- ja kasvatustoimintaa, sekä 
i. muuta samantapaista toimintaa melontaharrastuksen ja jäsentensä hyvinvoinnin tueksi. 

2. tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja muille yhteisöille. 
3. kehittämällä melontaa ja melonnalle tarpeellisia harjoituspaikkoja. 
4. antamalla asiantuntija-apua laatien jokireittiselostuksia ja melontarataselvityksiä. 
5. tarjoamalla jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä vuokraamalla melontavälineitä jäsenilleen sekä ulkopuolisille 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentattuja varoja, sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia, ohjattuja melonta- ja koskenlaskuretkiä ja muita vastaavia harrastustapahtumia hankittuaan asianmukaiset luvat. 

Yhdistys voi kokouksiensa päätöksellä liittyä sellaisten valtakunnallisten järjestöjen jäseniksi, joiden säännöt ja toimintatavoitteet se hyväksyy. Yhdistyksen edustajat edellä mainittuihin järjestöjen kokouksiin valitsee yhdistyksen tai hallituksen kokous. 

3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys on elinikäinen.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos:

1. jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä.
2. jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
3. jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vuoden loppuun (31.12.) mennessä. 
4. jäsen esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suoritettuja maksuja. 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi päättää alennetun jäsenmaksun perimisestä sairauden, työttömyyden tai maksukyvyn olennaisen heikkenemisen vuoksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen nimeämillä ulkopuolisilla toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimihenkilöt ja toimielimet saavat tehtävänsä hallitukselta ja vastaavat sille tekemisistään. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


7§ Toiminnanjohtaja ja työntekijät 
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, joka vastaa hallituksen kanssa tarkemmin sovittavin tavoin yhdistyksen asioiden hoitamisesta ja toiminnasta. Yhdistyksellä voi olla myös muita palkattuja työntekijöitä. Hallitus määrää toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden työsuhteiden ehdot. 

8§ Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on 
1. toimia yhdistyksen edustajana 
2. valvoa ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten ja sääntöjen pohjalta, 
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät sekä päättää näiden tehtävistä, palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista, 
4. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty, 
5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa, 
6. päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella niihin esityslistat, 
7. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten ja myös muuten valmistella yhdistyksen kokouksia, 
8. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, 
9. laatia itselleen työjärjestys, 
10. nimetä yhdistyksen edustajat luottamustoimiin. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja tai muut hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

10§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

11§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle edellämainitulla tavalla. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä muistiota. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat ja jaostojen sekä valiokuntien muistiot tarkistetaan heti tai kyseisen toimielimen seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. 

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

Valtakirjalla ei saa äänestää. 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

13§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. päätetään yhdistyksen urheilumuodot ja jaostot tulevalle toimikaudelle 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
8. valitaan jaoston puheenjohtaja kutakin yhdistyksen ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 20 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Yhdistyksen kokous voi valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan jaostojen puheenjohtajat sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

15§ Ohjesäännöt 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. 

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

Joomla templates by a4joomla